Predpisi SVIZ OO Celje

Poslovnik o delu zbora območnega odbora SVIZOO Celje.

Na podlagi 10. člena Statuta Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (v nadaljevanju SVIZ)
so člani SVIZ Slovenije OO Celje  na sestanku¬¬ ¬dne 21. 10. 2020 sprejeli 

PRAVILA SINDIKATA VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
OBMOČNI ODBOR  CELJE

I.     TEMELJNE DOLOČBE
1.     člen
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije  OO Celje   (v nadaljnjem besedilu SVIZ Slovenije OO Celje) je samostojna, demokratična in nestrankarska interesna organizacija, v katero so vključeni vsi sindikalni zaupniki OO Celje.
Sindikat deluje samostojno in neodvisno na podlagi pravil sindikata zavoda, statuta SVIZ in programskih usmeritev SVIZ.
Naziv sindikata je "SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE OBMOČNI ODBOR CELJE s sedežem na Kosovelovi ulici 1, 3000 Celje. Sindikat uporablja okrajšano ime SVIZ OO Celje.


2. člen
V pravilih opredeljeni izrazi član, zaposleni, sindikalni zaupnik, predsednik in namestnik predsednika zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

II. ČLANSTVO
 3. člen
Sindikati zavodov se organizirajo in povezujejo na ravni območij. 
Na pravico do članstva ne vpliva nacionalna, politična ali verska pripadnost.


4. člen
Območni odbor samostojno: 
-    spremlja izvajanje kolektivnih pogodb na svojem območju, 
-    glavnemu odboru predlaga ukrepe in vodi akcije na svojem območju,
-    članom na svojem območju v skladu s finančnimi možnostmi in pravilnikom o solidarnostni pomoči nudi solidarnostno pomoč,
-    svojim članom zagotavlja pravico do brezplačnega pravnega zastopanja v zavodu in pred sodišči v skladu s pravilnikom o pravni pomoči,
-    zagotavlja varstvo pravic po kolektivni pogodbi in zakonu,
-    predlaga sklic območne sindikalne konference ali sindikata zavoda.

III.     ORGANIZIRANOST
 5. člen
Sindikati zavodov se organizirajo in povezujejo na ravni območij.
Najvišji organ na ravni območja je območni odbor. Notranjo organiziranost in način delovanja območni odbor uredi s pravili. Člani območnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika območnega odbora. V območnem odboru se lahko izvoli predsedstvo.
Mandat članov organov sindikata zavoda traja štiri leta. Začetek in konec mandata določi glavni odbor v sklepu o razpisu volitev. Mandat vseh drugih organov se začne in konča s sklepom skupščine SVIZ. 
Na nadomestnih volitvah so izvoljeni člani v organe sindikata zavoda za čas do izteka mandata, opredeljenega v prejšnjem odstavku. 
Organe sindikata ali posamezne člane organov sindikata zavoda se razreši na način in po postopku, ki velja za izvolitev.

7. člen
Območni odbor izvoli tričlanski nadzorni odbor. Člani območnega nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani drugih organov na ravni območja ali na ravni zavoda.
Območni nadzorni odbor nadzoruje finančno – materialno poslovanje območnega odbora in obvešča območni odbor. 


8. člen
Naloge nadzornega odbora:
-    nadzoruje finančno-materialno poslovanje območnega odbora,
-    nadzoruje uresničevanje dogovorjenega programa, 
-    o svojih ugotovitvah poroča območnemu odboru,
-    ob ugotovitvi nepravilnosti zahteva sklic območnega ali glavnega odbora.


Nadzorni odbor opravlja nadzor nad poslovanjem območnega odbora. Nadzorni odbor opravi nadzor najmanj enkrat letno pred sprejemom zaključnega računa.


9. člen
Pristojni organ je dolžan razrešiti predsednika območnega odbora:
-    če sam zahteva razrešitev,
-    če pri svojem delu ne ravna v skladu s Pravili sindikata zavoda, Statutom SVIZ-a, programskimi usmeritvami skupščine SVIZ-a ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov izvršilnega odbora oz. zbora sindikata ali ravna v nasprotju z njimi,
-    če s svojim nevestnim delom povzroči sindikatu večjo škodo.
Člani izvršilnega odbora, nadzornega odbora in predsednik območja  se razrešijo po postopku, ki je veljal za njihovo izvolitev. 
V primeru daljše odsotnosti nadomešča predsednika območja njegov namestnik. Namestnik predsednika območnega odbora deluje v okviru danih pooblastil in teh pravil.

IV. KANDIDACIJSKI POSTOPEK IN VOLITVE

10. člen
Volitve in kandidacijski postopek izvede tričlanska kandidacijsko-volilna komisija, ki jo imenuje izvršilni odbor območnega odbora.
Člani območnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
V območnem odboru se lahko izvoli predsedstvo. 
Na podlagi predlogov iz prejšnjega odstavka oblikuje kandidacijsko-volilna komisija:
-    zaprte kandidatne liste (ko je predlaganih kandidatov na kandidatni listi toliko, kot se jih voli),
-    odprte kandidatne liste (ko je predlaganih kandidatov na kandidatni listi več, kot se jih voli).

11. člen
Volitve predsednika območnega odbora so veljavne, če glasuje več kot polovica vseh sindikalnih zaupnikov vseh zavodov. Kandidat mora prejeti več kot polovico glasov vseh volivcev, ki so glasovali. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največje število glasov.

12. člen
Volitve v sindikatu so tajne,  razen, če člani območnega odbora ne določijo drugače. V primeru javnih volitev se glasuje z dvigom rok in se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih dveh členov.

V. FINANCIRANJE 
13. člen
Sindikat zavoda financira svojo dejavnost po načelu samofinanciranja s članarino in drugimi prihodki. Sredstva članarine so skupna sredstva sindikata. Član ne more zahtevati vračila vplačane članarine.
Članarina se obračunava v zavodu od bruto plače, nadomestila plače ali drugih prejemkov članov sindikata. Sindikat zavoda odvaja dogovorjeni del članarine na žiro račun glavnega odbora SVIZ. Višino članarine in njeno delitev s pravilnikom določi glavni odbor.
Članarina, nakazana na račun GO SVIZ Slovenije se razdeli  na del, ki pripada GO (71 %), in na del, ki ga GO SVIZ odvede območnemu odboru (29 %). 
GO SVIZ odvede območnim odborom del članarine, ki jim pripada, najkasneje do 20. v mesecu. 
Upokojeni člani, člani, ki so začasno brezposelni, člani na porodniškem dopustu ali dopustu za nego otroka in člani na služenju vojaškega roka plačujejo članarino v pavšalnem znesku, ki ga določi glavni odbor SVIZ.

18. člen
Članarina se uporablja za financiranje dejavnosti območnega odbora.

VI. PRAVNA OSEBA
19. člen
Območni odbor je pravna oseba in ima svoj žig in transakcijski račun. 
Žig je okrogle oblike, premera 32 mm z naslednjo vsebino:
-    na obodu: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
-    v sredini: znak SVIZ in OBMOČNI ODBOR CELJE.
Znak SVIZ je elipsaste oblike. Sredi elipse je velika črka S, sestavljena iz svetlo modrih pik na beli podlagi. Znotraj znaka S je napis VIZ svetlo modre barve. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Pravila območnega odbora ter njegove spremembe in dopolnitve sprejme območni odbor. Spremembe in dopolnitve pravil območnega odbora lahko predlagajo: izvršilni odbor, nadzorni odbor in sindikalni zaupniki.

21. člen
Pravila SVIZ Slovenije Območni odbor Celje in njegove spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo z dnem sprejema.

22. člen
Pravila območnega odbora so sindikalni zaupniki sprejeli na 189. seji, dne 21. 10. 2020.


                         Predsednik SVIZ Slovenije OO Celje: Miha Gartner